ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat super dat je deel gaat nemen aan één van de trainingen, sessies of live events van Rosita Pronk, PuurJIJ academy, aan de Puur Community of een ander programma, training of event van Rosita Pronk. Om er voor iedereen een succes van te maken is het van belang om een aantal afspraken vast te leggen. Zodat je weet wat je van mij kunt verwachten of wat jij zelf kunt doen om het succes te vergroten. Deze afspraken lees je in mijn algemene voorwaarden. Wie is wie? Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever. Je bent opdrachtgever als je mij inhuurt als trainer of als je deelneemt aan één van mijn (online) programma’s, trainingen of events. Lees je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik mijn bedrijf Rosita Pronk als opdrachtnemer.
Gezamenlijk worden we in deze algemene voorwaarden als ‘we’ vermeld.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live trainingen, sessies of live events, coaching, consultancy en online cursussen en coaching die door Rosita Pronk worden georganiseerd en aangeboden via deze site http://rositapronk.nl. En wanneer je deelneemt aan de PuurJIJ academy of lid bent van de Puur Community.
Deelnemers die een online cursus kopen, live training of traject volgen, coaching, consultancy sessie of een ticket voor live evenementen kopen, gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

1.1 ROSITA PRONK is de eenmanszaak van Rosita Pronk, statutair gevestigd te Zwolle aan de Van Karnebeekstraat 55, 8011 JC en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66750725.

1.2 De klant: De wederpartij van ROSITA PRONK, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door Rosita Pronk aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan ROSITA PRONK om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen ROSITA PRONK en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7 Website: de website van ROSITA PRONK op www.Rosita Pronk.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.8 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van ROSITA PRONK, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van ROSITA PRONK van toepassing.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met ROSITA PRONK of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van ROSITA PRONK en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ROSITA PRONK worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ROSITA PRONK ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden deelname online cursussen, trainingen, sessies, events en consultancy trajecten

3.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn onlinecursussen, trainingen, coaching, events en de consultancy trajecten die ik aanbied.

3.2 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door ROSITA PRONK. ROSITA PRONK is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.3 In mijn onlinecursussen, trainingen, events en coaching sessies deel ik mijn kennis, ervaring en tools m.b.t. Styling, Branding, Content creatie en Personal Branding/ Image en persoonlijk leiderschap. Zelf moet je naast het volgen van de onlinecursussen, trainingen, sessies, events, coaching, consultancy gesprekken en trajecten voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken. En sta binnen de grenzen gedurende de looptijd van de onlinecursus, training, coaching, events, consultancy en trajecten voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die over de desbetreffende onlinecursus, training, coaching, events, consultancy of het traject gaan.

3.4 Coaching en consultancy gesprekken/ sessies kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf van de onlinecursus, training of traject plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd (tenzij inbegrepen dienst langer termijn).

3.5 Wanneer je als deelnemer van een Rosita Pronk’s groeps coaching/ sessie/ Q&A niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van het traject is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen. Het is niet mogelijk om iemand anders deel te laten nemen middels jouw deelname aan de Rosita Pronk’s coaching/ sessie/ Q&A.

3.6 Je kunt je deelname aan een bijeenkomst, event of live training verplaatsen naar een andere al geplande datum. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Het is wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen met jouw ticket
(toegangsbewijs), je dient hierover per email contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen. En tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd. Dit dien je zelf te regelen. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

3.7 Wanneer je als deelnemer aan een meerdaags live training, of event, voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Tenzij je alle dagen niet aanwezig kunt zijn en dit tussen een maand voor aanvang van de eerste live training of event waarvoor je een ticket hebt gekocht is gecommuniceerd. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd.

3.8 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training of event, waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders m.u.v. groepstrajecten en 1-1 Coaching trajecten. Je dient hierover per email contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen. Ik zal jouw ticket niet voor jou doorverkopen.

3.9 Coaching calls met Rosita Pronk dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de call te worden geannuleerd. Binnen 24 uur is annuleren alleen mogelijk in een situatie van overmacht. Hiervoor dient de coachee/ klant rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met Rosita Pronk zelf. Indien dit niet is gebeurd wordt de sessie als verloren beschouwd.

3.10 Wanneer een live training of event door omstandigheden niet kan doorgaan zal ik elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig live training of event. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een evenement worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardig live training of event binnen 12 maanden.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten, wettelijke bijdragen en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten. 4.4 ROSITA PRONK kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.5 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4.6 ROSITA PRONK is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces
(in een keer of in termijnen). Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de onlinecursus, training, coaching, events, consultancy of het traject de verplichting tot betaling bestaan. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd een deel vooraf.
Betaling is mogelijk door:
iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door ROSITA PRONK te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.
PayPal: Je moet je aanmelden met een e-mailadres om PayPal te gebruiken. Je betaalt met je bankrekening, creditcard of een PayPal-rekening waar je tegoed op plaatst. PayPal is voor de koper gratis bij betalingen in euro’s. 

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De klant geeft ROSITA PRONK toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van ROSITA PRONK.

5.4. De maandelijkse betaling van de membership/community en termijn optie werkt via een automatische incasso. Uw membership/community wordt automatisch voor u verlengd zodat u hier verder geen omkijken meer naar zult hebben.

5.5 U kunt de automatische incasso van uw membership/ community per maand stopzetten. Van de termijnbetalingen kunt u de automatische incasso niet stopzetten. Op het moment dat u als klant de membership wilt stopzetten hoeft u alleen maar een mail te sturen aan
rositapronk@outlook.com en dan wordt uw abonnement kosteloos geannuleerd. Er geld een opzegtermijn van een maand. Indien u per jaar betaald kunt u niet per maand opzeggen.

5.6 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancy, traject of coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van de online cursus, training, coaching, het traject of event plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Trainingsdagen als onderdeel van een online cursus, training, coaching, traject of event kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.7 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.8 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.9 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft ROSITA PRONK ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is ROSITA PRONK echter niet verplicht. Met uitzondering wanneer de dienst op een ander (vooraf aangegeven) moment start. 6.2 ROSITA PRONK streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is ROSITA PRONK echter niet verplicht.

6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan ROSITA PRONK kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. ROSITA PRONK zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan ROSITA PRONK verschuldigd is, heeft voldaan. Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

8.1 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan
rositapronk@outlook.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert ROSITA PRONK het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. ROSITA PRONK zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betaling plichtig. ROSITA PRONK is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

8.3 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events, coaching, traject of
(online) consultancy of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.4 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy, coaching of traject aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.5 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.6 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

8.7 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode betreffende online cursussen
Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie voor mijn online cursussen. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een online cursus je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan rositapronk@outlook.com en kan aantonen dat je Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen (online) cursusmateriaal in te leveren. Dit is enkel mogelijk bij online cursussen waarbij niet in 1x al het cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Annulering van een traject zoals de PuurJIj traject of Ondernemers Coaching is niet mogelijk nadat de startdatum is verstreken, zie hiervoor ook 2.4 en 2.5. 

8.8 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online cursus te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien ROSITA PRONK aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 ROSITA PRONK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ROSITA PRONK is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien ROSITA PRONK aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ROSITA PRONK beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van ROSITA PRONK is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor ROSITA PRONK geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 ROSITA PRONK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 ROSITA PRONK sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door ROSITA PRONK bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ROSITA PRONK of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.8 Alle online curssusen, trainingen, coaching, mastermind, events en consultancy zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met jouw bedrijf te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

9.9 Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen, trainingen, events, coaching, mastermind, consultancy, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events, consultancy, producten, plugins, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 ROSITA PRONK zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke ROSITA PRONK jegens de klant is.

10.2 De klant vrijwaart ROSITA PRONK tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van ROSITA PRONK bedingen.

10.3 De klant vrijwaart ROSITA PRONK volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, Artikel 11. Overmacht

11.1 ROSITA PRONK heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat ROSITA PRONK gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Artikel 12. Intellectuele eigendom/ gebruik materialen

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van ROSITA PRONK verboden om de door ROSITA PRONK verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij ROSITA PRONK.

12.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, event, training, coaching, mastermind tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

12.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

 

Artikel 13. Materialen en licenties

13.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Dit kan tevens per product/ dienst afwijken, bij afname van het product geef ik aan hoelang je toegang houdt tot het product/ de materialen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 14. Klachten

14.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events of online consultancy of andere ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

14.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 15. Geheimhoudingen/Privacy

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 De persoonlijke gegevens die ROSITA PRONK via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. ROSITA PRONK houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 

16.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen ROSITA PRONK en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

17.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

17.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. Copyright- Rosita Pronk 2022